to poetry main pagenext

These pages contain poetry and songs. When you want to use them: ask permission by e-mail to Rob Cassuto

page 5


een ijzeren bal dolt rond
in een damp van gerafelde vitrages
de vrede is verdwenen als een laatste cent
een lege buidel van leren ongenoeg
en ik tuur en tuur
probeer de draad door het oog van een oplossing te krijgen
voor de duizendste keer
het ontbrekende puzzelstukje te vinden
van de duivelse reuzenpuzzel
de vruchtbare pit te vinden
in de puinhopige brakige zandakkers

waarschijnlijk ziet mijn verziende blindheid
niet de eenvoud op mijn neus hurken
de kansrijkheid achter mijn elleboog
de bron achter mijn ballen
schrikt mijn fladderhart terug voor de rekening

en talmt het weten van mijn doel mijn dharma nog achter een sluier die mijn aarzelende hand onmoedig
nog niet licht


27 okt '95


an iron ball romps around
in a vapour of frayed lace
peace has gone like a last penny
an empty purse of leather lackingness
and I peer and peer
try to get the thread through the eye
of a solution
for the thousandth time
to find the missing piece of the puzzle
of the fiendish giant puzzle
to find the fertile stone
in the rubbly fallow sandy fields

probably my far-sighted blindness
doesn't see simplicity squatting on my nose
opportunity behind my ellbow
the source behind my balls
my flutterheart shrinks from the pay-off

and the knowing of my destiny my
dharma lingers behind a veil that my hesitating hand uncourageously
not yet lifts

 

 


achter een vale sluier van moeheid trilt het witte kind
een gemurmel van alledaagse parasieten bewaakt het verlangen
dat het torenhoge beest met zijn getrompetter en veelkleurige schijt
met gebroken gehuil en weerloos geween losgebroken vreugde of ongewettigde liefde niet het nette plantsoen vertrappe!

temidden van de puzzelaars van de bejaarde politieke commissie
hurkt de zwarte sater
koesterend zijn donker gif
zijn bordeaux-rode boksbal van geilheid
zijn dunne mes van razende wrok
zijn kiekakokarma-ontlading
zijn lielalo-lievde

4 nov 95


behind a faded veil of fatigue the white child trembles
a buzz of everyday parasites
guards the desire
Let not the towering beast with his hooting and many-coloured shit
with his broken howls and defenceless weeping
his loosened joy and unlawful love
trample down the tidy lawn!

among the puzzlers
of the aged political committee
the black satyr squats
cherishing his dark venom
his bordeaux-red punch ball of horniness
his thin knife of raving rancour
his kikakokarma-discharge
his lilalo-luv


een akker van gelegenheid, braak van ontvangende kluiten hakend naar de eindelijke zaden. daar vergaat
de broeiende boer aan zijn schaarste,
maar

zijn heer de landedelman alert heldert zijn bereidheid
hij kuist zijn woede en destilleert zijn bitter
koen en schoon pint hij de plek des heils
niet naief maar zonder schuld prijst hij zijn waar

hij bloost en boost als zijn ziel wordt gehaakt
niet zoet van sap is hij of week
desnoods wurgt hij katten kraakt pantsers en krabt wonden bloot
tuigt een felle teef voor zijn kar
de duivel omgeschoold tot motor,
maar


liever weidt hij zijn hengst beklopt
zijn merrie opent zijn ruige pels en schurkt zijn flanken
zindert een vrije vlam en wisselt stroom
kweekt heesters en post zijn duiven
onder de gesternten van goede ogen

22 Okt 95

an acre of opportunity, fallow of
receptive clods yearning for the
eventual seeds, there the sultry farmer perishes at his paucity,
but

his lord the squire alertly clears his readiness
he cleans his anger and distilles his bitters
bold and beautiful he pins the place of salvation
not naively but without guilt he praises his goods

he blushes and angers when his soul is hooked
not goody-goody he is nor soft
if need be he strangles cats cracks armours and scratches open wounds
harnesses a fierce bitch in front of his cart
the devil converted into engine,
but

better he likes to graze his stallion to tap his mare to open his furry shape and rub his flanks
glowing a free flame and alternating currents
growing shrubs and homing his pigeons
under the stars of good eyes
 front page | air | water | fire | earth | quintessence | dark | light | poetry | caslog