to poetry main pagenext

These pages contain poetry and songs. When you want to use them: ask permission by e-mail to Rob Cassuto

page 3

Fast backwards

1.

Er schuiven verleden tijden door mij
Een boek oude bladen bladert zich terug tot voorbij nul
Een vleug asfalt van 1945:
Legerwagens rijden mij de oosterse oorlog weer in.
Bigbands sybcoperen mijn geboorte.
Indië, Indië, heimwee van mijn ouders,
tropenwelvaren van mijn grootouders.
Ik reis stokoude foto's in:
mijn vader knaap in blazer en wijde witte broek onder de waringin,
mijn moeder engeltje met pijpekrullen.
In hun verlangen was mijn mogelijkheid al geboren.
Fin de siecle-interieurs, mijn voorouders breiden zich verder en verder terug uit.
In hun onbekendheid met mij zweef ik al als kiem naar mijn
lot


Fast backwards

1.
Ancient times are sliding through me.
A book of old pages browses itself back past zero.
A whiff of 1945 asphalt:
Army cars drive me into the Eastern war again.
Bigbands syncopate my birth.
Indië, Indië, yearning of my parents,
tropical thriving of my grandparents,
I travel into bygone photos:
my father a lad in blazer and wide white trousers
under the waringin tree,
my mother a little angel with long curls,
in their desire the possibiltity of me already being born.
Fin de siècle interiors, my ancestors expand backwards
further and further.
In their unknowingness of me I already float as a germ to my fate.

 

2.
Joodse families trekken door Europa
hun spullen op karren, waar is het veilig?
Mijn voortvluchtigheid was getekend.
Bloed en zweet in zoveel verwante vergane lichamen
die mij ontwierpen.
Tranen, hoop, vroomheid en gein in al die harten die geklopt hebben tot het mijne.
Exodus van voorouders, jullie wegen mij zwaar.
Jullie onontkoombare geweestzijn drukt hard.
Mijn hart accepteert jullie maar met kracht
moet ik mijn vrijheid tegenover jullie veilig stellen.

1981

2.
Jewish families roam through Europe,
their possesions on carts, where is safety?
My fugitiveness had been signed.
Blood and sweat in so many related consumed bodies
which have designed me...
Tears, hope, piety and fun in all those hearts, which
have been beating unto mine...
Exodus of ancestors, you weigh heavily on me.
Your undeniable having been is pressing hard.
My heart accepts you but with force
I have to safeguard my freedom from you.

twee recente gedichten

na de breuk startte de noodzaak
na de stort drong het bakenen
een metertje veiligheid voor het vege lijf
ternauwernood gezekerd
gezegeld de wrange mond voor de roep

het hart gevangen in een vest
genoopt een tot dunnere zang
de lippen gewrongen tot een beperktere kus
de armen gehaperd tot een
aarzelend schaken

de ogen haken naar een zicht:
in het als waar genomen veld
waakt de weerman, de vrouw des huizes
in de tuin staat de tafel van het lot gedekt
rode kool en groene prei en appels van oranje
daar schrammelen violen
speelt de bard de blues en wachten mijn vrienden
leest de rabbi de les
daar lachen vader en moeder in het wit
en drinken klare wijn

July 1 2005

aan de rand

aan de rand
schrikkelt en mangelt de vrees

de arm wil reiken en verlengt zijn worp
plant zijn lus zonder einde
naar een zonnig moederveld
in de benen zindert een
zoem van zin en spel

wacht!

grijs wordt de lust
elektrisch versneden
mager hapert de deun
de draf treft een graf
gaapt een fata morgana van zwart
waarin het springen verstart

tot een eeuwige foto
waarin het vallen geen bodem vindt
tot de tijd weer start

June 29 2005

two recent poems (some allusions hard to translate)

after the break necessity reigned
after the collaps the urge to limit
a meter of safety for the bare skin
hardly secured
the sour mouth sealed for not to call

the heart captured in a vest
compelled to a thinner singing
the lippes warped to a reduced kiss
the arms hampered to a
hesitating give and take

the eyes yearn for a view:
in the field taken as true
watches the weatherman, the lady of the house
in the garden the table of fate has been laid
red cabbage and green leek and apples of orange
there the fiddles faddle
plays the bard the blues, there my friends are waiting
teaches the rabbi
there father and mother are laughing in white
drinking the wine of clarity

July 1 2005

another poem: translation coming

 front page | air | water | fire | earth | quintessence | dark | light | poetry | caslog